Rapporten en andere uitgaven

—–Wordt aangewerkt!—

Koopman, J. & K. Meijer (2000) Mossen in Fryslân. Deel 9. pp. 1-90. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1999) Mossen in Fryslân. Deel 8. pp. 1-80. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1996) Mossen in Fryslân. Deel 7. pp. 1-120. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1995) Mossen in Fryslân. Deel 6. pp. 1-88. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1992) Mossen in Fryslân. Deel 5. pp. 1-78. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1992) Mossen in Fryslân. Deel 4. pp. 1-80. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1991) Mossen in Fryslân. Deel 3. pp. 1-75. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1990) Mossen in Fryslân. Deel 2. pp. 1-76. Fryske Feriening foar Fjildbiology
Koopman, J. & K. Meijer (1989) Mossen in Fryslân. Deel 1. pp. 1-80. Fryske Feriening foar Fjildbiology